Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Europejski Fundusz Społeczny pomógł prawie 10 mln Europejczyków znaleźć pracę w latach 2007 – 2014

5 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała raport ewaluacyjny podsumowujący rezultaty programów zrealizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 – 2013. Raport wskazuje, że do końca 2014 roku co najmniej 9,4 miliona Europejczyków znalazło pracę dzięki wsparciu EFS, a 8,7 miliona zdobyło nowe kwalifikacje i potwierdziło to odpowiednim certyfikatem. Ponadto 13,7 miliona uczestników projektów podniosło swoje kwalifikacje.

Wyniki ewaluacji pokazują, że środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w sposób znaczący przyczyniły się do realizacji ogólnoeuropejskich i narodowych celów, w tym tych zawartych w  Strategii Europa 2020 dotyczących zrównoważonego i włączającego rozwoju.

"Przeprowadzona ewaluacja dowodzi, że Europejski Fundusz Społeczny w sposób znaczący i rzeczywisty zmienia życie Europejczyków. Jest naszym głównym narzędziem służącym inwestowaniu w kapitał ludzki. Dzięki europejskiemu wsparciu miliony ludzi znalazło pracę, podniosło swoje  kwalifikacje lub znalazło własną drogę wyjścia z biedy i wykluczenia społecznego – powiedziała Marianne Thyssen, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności."

Uczestników projektów, którzy otrzymali pomoc z EFS można podzielić na trzy główne grupy: nieaktywnych (36%), zatrudnionych (33%) i bezrobotnych (30%). W tym 40% były to osoby o niskich umiejętnościach, 30% stanowiły osoby młode, a 21% osoby z niepełnosprawnościami. Wśród uczestników projektów znalazło się 51,2 miliona kobiet. 

Dzięki wsparciu EFS państwa członkowskie otrzymały możliwość finansowego wsparcia działań takich jak walka z bezrobociem, podejmowanie nowych wyzwań społecznych i zmiana polityk publicznych, które bez tej pomocy nie zostałyby w tak szeroki skuteczny sposób zrealizowane.  EFS odgrywał kluczową rolę we wspieraniu i modernizacji publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji odpowiedzialnych za aktywne działania na rzecz rynku pracy. Ponadto wspierał reformy edukacji, prawa i administracji, a także dawał pozytywny impuls wspierający rozwój przedsiębiorczości.

W raporcie wskazana została również rola jaką odegrał EFS w niwelowaniu negatywnych skutków kryzysu gospodarczego, który objął większość państw członkowskich. Dzięki możliwości skorzystania z jego elastycznych rozwiązań istniała możliwość szybkiego reagowania na nowe, pojawiające się wyzwania społecznego i podejmowania najskuteczniejszych działań służących walce z kryzysem.

W przypadku Polski przeprowadzone dotychczas ewaluacje potwierdzają skuteczność działań finansowanych z EFS we wszystkich obszarach:rynek pracy i zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja i kształcenie, adaptacyjność przedsiębiorstw, rozwój potencjału instytucjonalnego. Największy wpływ interwencji  odnotowano w województwach Polski Wschodniej oraz województwie zachodniopomorskim – czyli województwach, do których skierowano najwyższe kwoty wsparcia i jednocześnie tych, w których początkowa sytuacja w badanych obszarach była najbardziej niekorzystna. W projektach ukierunkowanych na aktywizację zawodową udział zakończyło ponad 1,3 mln osób, a ponad 247,5 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dzięki podjęciu decyzji o koncentracji wsparcia na osobach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, udział w projektach zakończyło 510,3 tys. osób młodych w wieku 15-24 lata, 425,4 tys. osób długotrwale bezrobotnych i 197,2 tys. osób powyżej 50. roku życia.

Link do szczegółowych informacji na temat raportu Komisji Europejskiej.