Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

 

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym Ministra Rozwoju i Finansów w procesie koordynacji wykorzystywania środków Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami. Podstawę prawną funkcjonowania Komitetu stanowi artykuł 14l znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Do najważniejszych zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należą:

 • przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz programów służących jej realizacji,
 • formułowanie propozycji zmian Umowy Partnerstwa,
 • analizowanie zagadnień o charakterze horyzontalnym, mających wpływ na realizację Umowy Partnerstwa,
 • w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych, związanych z realizacją Umowy Partnerstwa, wydawanie rekomendacji instytucjom zarządzającym,
 • ocena realizacji 11 celów tematycznych, dotyczących Funduszy Europejskich,
 • ocena realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz Zaleceń Rady w ramach interwencji polityki spójności,
 • monitorowanie komplementarności wsparcia wdrażanych w Polsce programów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • ocena spójności realizowanych działań, zarówno w kontekście wdrażania funduszy europejskich w Polsce, jak również pozostałych inicjatyw stworzonych na poziomie Unii Europejskiej (np. ERASMUS, Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego).

Organizacja prac Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa

Komitet spotyka się co najmniej raz w roku, celem podsumowania realizacji Umowy Partnerstwa. Istnieje również możliwość zwoływania częstszych, tzw. tematycznych posiedzeń, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Komitet podejmuje decyzje za pośrednictwem uchwał, również w obiegowym trybie głosowania, które przyjmowane są przez członków zwykłą większością głosów.  

W ramach Komitetu wyodrębniono Prezydium do którego należą: przewodniczący, jego zastępcy, jak również po jednym przedstawicielu strony samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Rolą Prezydium jest tworzenie agendy każdego posiedzenia oraz ustalanie harmonogramu spotkań Komitetu. Kolejnym zadaniem jest opiniowanie decyzji dotyczących tworzenia podkomitetów i grup zadaniowych, wyodrębnionych organów Komitetu, powoływanych do realizacji jego szczegółowych kompetencji. Prezydium dyskutuje również nad potrzebą realizacji ekspertyz lub badań ewaluacyjnych, poświęconych zidentyfikowanym kwestiom wdrożeniowym.

Od strony technicznej organizację prac Komitetu wspiera jego sekretariat, dostępny pod adresem mailowym komitet.koordynacyjny@mr.gov.pl.

Skład Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa

Lista instytucji i organizacji reprezentowanych w Komitecie (PDF 389 KB)

 

2015 r. 

I posiedzenie Komitetu - 22 kwietnia 2015 r.

2016 r.

II posiedzenie Komitetu - 31 maja 2016 r.

III posiedzenie Komitetu - 29-30 września 2016 r.

2017 r.

IV posiedzenie Komitetu - 25 stycznia 2017 r.

V posiedzenie Komitetu - 12 lipca 2017 r.

 2018 r.

VI posiedzenie Komitetu - 8 marca 2018 r.

Przydatne materiały

 

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetu ds. Umowy Partnerstwa

 

 

W ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa działają następujące Podkomitety, w których skład wchodzą wybrani członkowie Komitetu.

Podkomitet do spraw Efektywności Funduszy Unii Europejskiej 2014-2020

Podkomitet realizuje następujące zadania:

 1. Analiza sposobu realizacji Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 24 lutego 2016 r.;
 2. Wypracowanie propozycji działań podnoszących efektywność realizacji programów Polityki Spójności w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, na rzecz obszarów wiejskich oraz propozycji kompleksowego systemu monitorowania i oceny efektywności interwencji dla tych obszarów, przy zachowaniu odpowiedniego tempa wydatkowania środków;
 3. Identyfikacja głównych czynników obniżających jakość interwencji w ramach funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 i opóźniających realizację programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020;
 4. Wypracowanie propozycji w zakresie działań podnoszących efektywność realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 o charakterze systemowym i doraźnym;
 5. Formułowanie rekomendacji dotyczących efektywności wykorzystania środków w ramach Umowy Partnerstwa, kierowanych do instytucji zarządzających, przedstawianych na forum Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa oraz analiza wyników prac grup roboczych do spraw efektywności powołanych przez instytucje zarządzające na warunkach określonych w rozdziale 5 pkt 6 lit. d Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie Komitetów Monitorujących na lata 2014-2020;
 6. Sporządzanie stanowisk i raportów oraz przedstawianie ich na posiedzeniach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa.
 7. Analiza postulatów zgłaszanych na adres poczty elektronicznej: efektywnefundusze@mr.gov.pl.
 8. Zapoznawanie się z wynikami prac grup działających przy komitetach monitorujących programy operacyjne na mocy uchwały w sprawie rekomendowania instytucjom zarządzającym programami służącymi realizacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 utworzenia grup roboczych do spraw efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020.

Powyższe zadania przyczyniają się do realizacji celów, jakimi są:

 1. Efektywne wykorzystanie funduszy polityki spójności dostępnych w latach 2014-2020 gwarantujące utrzymanie się efektów interwencji w czasie oraz tworzącego podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki.
 2. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu wdrażania w sprawach kluczowych dla efektywności wykorzystania środków Polityki Spójności oraz podniesienie poziomu wykorzystania wiedzy, którą dysponują przedstawiciele reprezentujący środowiska beneficjentów i grup docelowych interwencji.

I posiedzenie Podkomitetu - 11 października 2016 r.

II posiedzenie Podkomitetu - 10 lutego 2017 r.

Podkomitet do spraw monitorowania zasady partnerstwa

Podkomitet realizuje następujące zadania:

 1. monitorowanie realizacji zasady partnerstwa w ramach Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 2. przygotowywanie rekomendacji w zakresie ulepszania dotychczasowych mechanizmów zastosowania zasady partnerstwa oraz prowadzenia konsultacji społecznych;
 3. organizowanie spotkań i warsztatów poświęconych zagadnieniom promowania zasady partnerstwa oraz obywatelskich postaw w ramach realizacji perspektywy finansowej UE;
 4. analiza propozycji w zakresie realizacji zasady partnerstwa przesyłanych na adres poczty elektronicznej: partnerstwo@mr.gov.pl.

I posiedzenie Podkomitetu - 2 listopada 2016 r.

II posiedzenie Podkomitetu - 10 lutego 2017 r.

Podkomitet do spraw koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską

Celem działania Podkomitetu jest:

 1. zwiększenie udziału polskich podmiotów w finansowaniu projektów środkami UE zarządzanymi bezpośrednio na poziomie Komisji Europejskiej poprzez koordynację i uporządkowanie procesu wyłaniania projektów oraz wskazywania dla nich właściwych źródeł finansowania w sposób systemowy;
 2. poprawa efektywności wykorzystania środków UE, zarówno zarządzanych bezpośrednio przez KE,jak i wdrażanych na poziomie krajowym, w ramach polityki spójności poprzez zaangażowanie środków budżetu państwa i polityki spójności na wsparcie przygotowania dobrych projektów oraz dofinansowania tych, które charakteryzują się wysoką jakością, ale nie uzyskały dofinansowania na poziomie UE;
 3. umożliwienie transferu dobrych praktyk zarówno z programów zarządzanych przez KE do polityki spójności, jak i z polityki spójności do instrumentów zarządzanych na poziomie UE.

Do zadań Podkomitetu, służących realizacji celów określonych powyżej, należy:

 1. przygotowanie propozycji rozwiązań zwiększających komplementarność i koordynację programów współfinansowanych z EFSI i programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską;
 2. monitorowanie komplementarności i synergii programów, o których mowa w pkt 1;
 3. prowadzenie analiz w zakresie potrzeb rozwojowych kraju i możliwości dopasowania do ww. potrzeb źródeł finansowania;
 4. wypracowanie zasad wsparcia dla wnioskodawców mających na celu przygotowanie polskich podmiotów do udziału w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej;
 5. przygotowywanie rekomendacji skierowanych do Instytucji Zarządzających zawierających horyzontalne zasady związane z przygotowaniem polskich podmiotów do udziału w programach horyzontalnych Komisji Europejskiej;
 6. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie EFSI oraz programów horyzontalnych np. poprzez organizację szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych;
 7. organizowanie spotkań i warsztatów poświęconych zagadnieniom promocji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską i kształtowania inicjatyw w tym zakresie w celu poprawy efektywności wykorzystania środków UE, zarówno zarządzanych bezpośrednio przez KE, jak i wdrażanych na poziomie krajowym, w ramach polityki spójności.