Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie dotyczące konkursu - działanie 4.2 efektywność energetyczna, typ projektu: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu dla województwa mazowieckiego

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie w Warszawie dotyczące zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 w Priorytecie IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2016 r. w godz. 9.30–15.30 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dodatkowo podczas szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Rekrutacja zakończona.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do instytucji i organizacji pozarządowych, potencjalnych beneficjentów działania 4.2 RPO WM.

Program szkolenia

  • Kwalifikowalność wsparcia,
  • Szczegółowe kryteria wyboru projektów,
  • Kwalifikowalność wydatków,
  • Zasady składania wniosków,
  • Wniosek o dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS – MEWA 2.0 – z uwzględnieniem różnic pomiędzy starą i nową perspektywą finansową,
  • Podsumowanie szkolenia,
  • Konsultacje indywidualne.

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
03-301 Warszwa
ul. Jagiellońska 74
tel.: 801 101 101 lub 22 542 27 31
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu