Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Olsztynie dotyczące konkursów z priorytetu 11 "Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 - spotkanie odwołane

Informacje o spotkaniu

Uwaga - spotkanie odwołane.

Celem spotkania jest przedstawienie założeń konkursowych poddziałania 11.1.2 "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn" oraz poddziałania 11.2.4 "Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn" Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe założenia obu konkursów, jak również to, w jaki sposób należy prawidłowo wypełniać wniosek o dofinansowanie projektu.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2019 roku od 10:00 do 13:00 w Villa Pallas, ul. Żołnierska 4 w Olsztynie. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  (DOCX 53 KB) na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 29 maja 2019 roku do 14:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie przeznaczone jest dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • wszystkich podmiotów działających na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Program spotkania

 • 10:00-10:10 Rejestracja uczestników spotkania;
 • 10:10-10:20 Przywitanie uczestników. Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • 10:20-10:50 Przedstawienie założeń konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19;
 • 10:50-11:20 Przedstawienie założeń konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19;
 • 11:20-11:35 Przerwa kawowa;
 • 11:35-12:10 Przedstawienie informacji o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o dofinansowanie projektu;
 • 12:10-12:30 Przedstawienie kryteriów merytorycznych strategicznych;
 • 12:30-13:00 Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17
tel. 89 512 54 86/85/84/83/82
e-mail gpiolsztyn@warmia.mazury.pl