Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Standardy działania punktów

Ministerstwo Rozwoju odpowiada za funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Dążymy do zapewnienia jak najwyższej jakości pracy konsultantów, dlatego przyjęliśmy wspólne standardy udzielania informacji.

Zasady działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

 • Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego.
 • Punkty Informacyjne należące do sieci oferują następujące rodzaje usług informacyjnych: 
  • diagnozę klienta – zaklasyfikowanie  pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
  • informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
  • przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,
  • przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,
  • pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu,
  • usługi informacyjne przy przygotowywaniu wniosków/projektów – obejmuje wsparcie w zakresie  przygotowywanego wniosku/projektu,
  • pomoc w realizacji projektów - zakres tej usługi obejmuje pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów np. zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć,
  • wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu,
  • indywidualne konsultacje u klienta,  polegające na tym, że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta. Zakres usług będzie taki sam jak dla konsultacji w punkcie. Indywidualne konsultacje u klienta są możliwe w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością.
  • organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
  • organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby.

 II. POZOSTAŁE USŁUGI

 • Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich - .
 • Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, gdzie informują i promują Fundusze Europejskie.

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

 • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie,
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne,
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć,
 • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego,
 • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

IV. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - dodatkowe informacje

W Polsce od 2008 r. działa Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Świadczy ona szerokie usługi informacyjne dotyczące programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Od 2014 r. obejmuje także swoim zakresem programy operacyjne w ramach Umowy Partnerstwa oraz świadczy usługi informacyjne uzupełniające o programach polityki rolnej i rybackiej.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
 • 17 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie (w województwie kujawsko-pomorskim działają 2 Główne Punkty Informacyjne),
 • 56 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju bądź Urzędy Marszałkowskie podpisały odpowiednie Umowy.

Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział Sieci PIFE, Departamentu Informacji i Promocji, Ministerstwa Rozwoju.

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres: monitoringpunktow@mr.gov.pl.


Finansowanie

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.