Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 15 Feb 2019 19:09:57 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (8) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-10/ Fri, 15 Feb 2019 19:09:57 GMT 246342 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (124) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański    Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-124/ Fri, 15 Feb 2019 16:04:23 GMT 246310 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (1) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/93-rozwoj-uslug-zdrowotnych-i-spolecznych-931-rozwoj-uslug-zdrowotnych-1/ Fri, 15 Feb 2019 15:19:59 GMT 246301