Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Thu, 19 Jan 2017 15:30:36 GMT pl-pl Nabory wniosków 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII –... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/76-programy-profilaktyczne-i-zdrowotne-w-regionie-1/ Thu, 19 Jan 2017 15:30:36 GMT 122973 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (1) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja,... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-upowszechnienie-edukacji-przedszkolnej-1/ Thu, 19 Jan 2017 14:20:57 GMT 122897 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (2) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-1/ Thu, 19 Jan 2017 12:54:34 GMT 122953