Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wed, 29 Mar 2017 14:48:55 GMT pl-pl Nabory wniosków 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (3) Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Priorytet inwestycyjny: 9 iv Ułatwienie dostępu do... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-3/ Wed, 29 Mar 2017 14:48:55 GMT 134442 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (3) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-015/17Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-3/ Wed, 29 Mar 2017 14:22:20 GMT 134438 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (157/17) Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych  Konkurs nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/55-wzmocnienie-potencjalu-sluzb-ratowniczych-15717/ Wed, 29 Mar 2017 13:16:34 GMT 134396