Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.4

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, RPO Podkarpackiego

Zakończony 8.03.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2019

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11 35-055 Rzeszów(Kancelaria WUP) 

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

-Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnieul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

-Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyśluul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

-Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzeguul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. W formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru

oraz  

2. W formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 9, zgodnie z którym wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów: 

- organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,

- organ prowadzący/szkoła prowadząca kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,

- pracodawca lub organizacja pracodawców posiadająca osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie ze szkołą lub organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkól policealnych) 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

1) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

2) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

3) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;

4) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 685 485,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2152-9-4-poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-nabor-nr-rppk-09-04-00-ip-01-18-025-19

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 774 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określają załączniki nr 7 i 8 do regulaminu konkursu

Zał.7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC 218 KB)

Zał.8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC 238 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 177432840, 178509291, 177432828, 177432864

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 74 32 805

Pytania i odpowiedzi - konkurs nr RPPK 09.04.00-IP.01-18-025/19 (DOCX 136 KB)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego - konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 (PDF 890 KB)

Linki

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2152-9-4-poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-nabor-nr-rppk-09-04-00-ip-01-18-025-19