Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2018 do 30.07.2018

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłaszanabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 1920-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście do siedzieby IOK - ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b)   osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

c)    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a)    szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b)   przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c)    wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 139 113 303,75 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą  13 911 330,37   PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

na stronie

Wzór wniosku o dofinansowanie

na stronie w załacznikach do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

na stronie w załacznikach do regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.