Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, RPO Łódzkiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 28.02.2020 do 14.12.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 w ramach: 

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”

Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda: lipiec 2020r., II runda: październik 2020r., III runda: luty 2021r., IV runda: kwiecień 2021r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej;

- gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej (OPS), o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu to:

1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej,

2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 216 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  3 192 525 PLN, w tym:

- na I rundę - 496 000,00 PLN,

- na II rundę - 1 100 000,00 PLN,

- na III rundę - 496 525,00 PLN,

- na IV rundę - 1 100 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (DOCX 216 KB)

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 254 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 87 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 87 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny negocjacji  (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór stanowiska negocjacyjnego  (DOCX 95 KB)

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące standardu  oraz cen rynkowych (DOCX 156 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS  (DOCX 393 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. (kwoty ryczałtowe) (DOCX 400 KB)

Załącznik nr 9 - Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej  (DOCX 129 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu  (DOCX 105 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  (DOCX 254 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 EFS  (DOCX 393 KB)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. (kwoty ryczałtowe)  (DOCX 400 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi znajdują się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs - www.rpo.wup.lodz.pl