Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

ZMIANA TERMINU: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego RPO Województwa Podlaskiego, RPO Podlaskiego

Zakończony 31.03.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

brak

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml)  za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/genera tor-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. 

w terminie od. 05.03.2020 r. od godziny 8:00 do. 20.03.2020 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). 

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 - v. 6.0 ( https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.12136 ), instrukcja wypełniania wniosku EFRR - v.1.0.6( https://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.10290 )

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w terminie od. 05.03.2020 r. od godziny 8:00 do 20.03.2020 r. do godziny 15:00: 

1)      3 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie             lub trzy oryginały) wraz z wymaganymi załącznikami w tym:1 egzemplarz załącznika do                 Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych,                   oryginał (załącznik nr 20 do Ogłoszenia)

2)      3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o                     dofinansowanie.

3)      3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym np.                    (CD/DVD) w formacie PDF i XML), wraz z załącznikami:

-   Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,

-   uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza          kalkulacyjnego ( np. XLM).

4)      Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie                       rzeczowym w ramach osi głównych.

Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 20.03.2020 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku do dnia 20.03.2020 r. do godziny 15:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegaćsię podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymająwszczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy;

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa
 • infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi)
 • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełno sprawnościami

Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku  udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 16 i 17 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 34 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji:  17 pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:

 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w  zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
 • -        w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w  zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 745 241,20 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (DOCX 419 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 257 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 735 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art. 22  Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 14 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • pracownicyLokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" ul. Parkowa 3 17-200 Hajnówka tel./faks: (85) 682 50 26;  e-mail:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
 • Dyrektor Biura/Koordynator EFRR, Eugeniusz Kowalski tel. 781 130 200; e-mail:biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze). 

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD "Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze