Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

Zakończony 28.10.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

03.2020

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasie.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się  Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

·        3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej ( 3 oryginały lub 2 oryginały i kopia) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR);

·         3 potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie; ·         Wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (XML i PDF)  nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD); wraz z załącznikami:

a.       Analiza Wykonalności Projektu/ Studium Wykonalności ( PDF)

b.      Uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLS)

·         Oświadczenie do LGD ( załącznik nr 5e)

Uwaga!!! Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” LGD zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania obejmującej gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny; z wyłączeniem osób fizycznych a w szczególności: kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i Stowarzyszenia,instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).  Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015  poz.2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego tj.:

·         prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków),

·         budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,

·         dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·         zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),

·         dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,

·         konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów  i ich zabezpieczenia,

·         zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Wyposażenie obiektów kultury jest możliwe jeśli służy kultywowaniu dziedzictwa kulturowego, materialnego lub niematerialnego. Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Lokalnych kryteriach wyboru operacji  (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25 pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi  1 100 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

http://www.su-se.pl/publications/files/download/804.html

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://www.su-se.pl/publications/files/download/807.html

Wzór umowy o dofinansowanie

http://www.su-se.pl/publications/files/download/805.html

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

http://www.su-se.pl/publications/files/download/824.html

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować: Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania Biuro w  Suwałkach - Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki tel.: (87) 565 53 64

Biuro w Sejnach – Ul. Jerzego Grodzińskiego  1, 16-500 Sejny tel: (87) 735 13 89 e-mail: s-s.lgd@o2.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Linki

Link do ogłoszenia

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-viefrr2019na-operacje-z-zakresu-projekty-dotyczace-dziedzictwa-kulturowego.html