Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.5

8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, RPO Podkarpackiego

Zakończony 19.08.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-007/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społeczne w regionie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 2035-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do godz. 23:59 oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP) mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej,
  • podmioty ekonomii społecznej. 

Do dofinansowania wybierane będą podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone zostały w rozdziale 4 Regulaminu konkursu. (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektów przy czym wskazany procent dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonej o środki przekazywane przez Beneficjenta na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 211 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulaminu konkursu. (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl

Wydział Integracji Społecznej EFS tel.: 17 850-92-50, 17 864-19-54, 17 850-92-54

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC 162 KB)

 

Linki

Ogłoszenia o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej