Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.4

8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego / 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zakończony 5.09.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

www.rpo.lubuskie.pl

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

- poniedziałek: od 8:00 do 16:00

- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

- przesyłką kurierską,

- osobiście,

- przez posłańca.

W przypadku dostarczenia Wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania Wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.ploraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Szkoły i placówki ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacje) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

 

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:

a)       doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;

b)       podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c)       tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;

d)       rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

 

II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez[1]:

a)       przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;

b)       wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.  

 

III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:

a)       uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

b)       tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;

c)       zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

UWAGA:Jeśli projekt realizowany jest w następujących formach:

- „projekt zrealizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe” – Partnerzy społeczni to termin szeroko  używany w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli  pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i  jest zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje pozarządowe  - zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca wspólny cel  – realizują szereg usług i  funkcji humanitarnych, przedstawiają rząd om państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację  polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. Projekt jest częściowo realizowany  przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców (rozumianych jako beneficjentów lub partnerów projektu) znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe;

-„projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej” – projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a tym samym zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia podziału ze względu na płeć i zwalczania stereotypów dotyczących płci na rynku pracy. W zakresie kształcenia i szkolenia-upowszechnienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami; definicja  opracowana na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego  Funduszu Społecznego nr 1304/2013, Art. 7. Promowanie równości między kobietami i mężczyznami;

- „projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym” –Europejski Fundusz Społeczny wzmacnia zdolności instytucjonalne i skuteczność administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym; należy wykazać projekty realizowane w celu zapewnienia wsparcia w ww. obszarach; za służby publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).

[1] Jeżeli dotyczy.

Kryteria wyboru projektów

Kryterium nr 1.

Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 6,74% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kryterium nr 2.

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli i uczniów tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, a także instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół.

Kryterium nr 3.

Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów szkół zawodowych, dostosowującej ścieżkę kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Kryterium nr 4.

Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie kompetencji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu rozwoju/doskonalenia ścieżki zawodowej; przy czym diagnoza ta powinna wynikać z planu rozwojowego szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz zapotrzebowania rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

Kryterium nr 5.

Posiadanie diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych. Diagnoza powinna uwzględnić rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół, uzasadnienie przeznaczenia środków na zakup wyposażenia jak również odniesienie do posiadanego przez szkołę wyposażenia.

Kryterium nr 6.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani w diagnozie).

Kryterium nr 7.

Beneficjent gwarantuje wysoką jakość praktyk / staży poprzez monitorowanie, ewaluację i kontrolowanie jakości staży, jak również kontrolę potencjału przedsiębiorcy i spełnienie warunków jakościowych stanowisk, na które przyjmowani będą stażyści.

Kryterium nr 8.

Beneficjent gwarantuje, że w przypadku przyjmowania na staż / praktykę zawodową uczniów przez duże przedsiębiorstwa, pracodawca wniesie obowiązkowo wkład własny w wysokości 5% kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu.

Kryterium nr 9.

Beneficjent gwarantuje, że w pierwszej kolejności przy wyborze miejsca praktyk, będą premiowane branże strategiczne dla rozwoju regionu.

Kryterium nr 10.

Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).

Kryterium nr 11[2].

Beneficjent gwarantuje, że CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w pierwszej kolejności w branżach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej.

Kryterium nr 12[3].

Beneficjent, zapewnia funkcjonowanie utworzonych w ramach projektu CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Kryterium nr 13.

Beneficjent zapewnia, że okres trwania projektu nie będzie krótszy niż 01.07.2016 – 30.06.2022.

Kryterium nr 14.

Inwestycje infrastrukturalne będą finansowane albo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3 albo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach cross-financingu.Kryterium nr 15.Przygotowany dokument Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego w poszczególnych szkołach/ Gminach/ Powiatach zostanie poddany ocenie i będzie stanowił załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu.

 

[2]Beneficjenci, którzy nie będą tworzyć/ wspierać Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bądź innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU zobowiązani się do wprowadzenia takiego zapisu we Wniosku o dofinansowanie projektu.

[3] jw. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

www.rpo.lubuskie.pl

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

www.rpo.lubuskie.pl

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wezwania do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 160 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 647 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (PDF 620 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

www.rpo.lubuskie.pl

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru, w tym, w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat naboru można uzyskać poprzez kontakt:

- e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

- telefoniczny: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521,

- osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.2)