Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.10

8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 2.09.2019

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19, w terminie naboru tj. od 31.07.2019 r. do 02.09.2019 r. do godz. 15:00:00, opublikowanych zostało 19 wniosków o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej  157 458 537,80 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

01.12.2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinieul. A. Mickiewicza 4170-383 Szczecin pok. 006 (Kancelaria)od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

1)    opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami(jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014

2)    dostarczeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy[1].

UWAGA!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych. Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj. od 31.07.2019 r. do 02.09.2019 r. do godziny 15:00:00.

WAŻNE: Termin zakończenia naboru tj. 02.09.2019 r. został wyliczony w oparciu o zapis przedmiotowego Regulaminu konkursu – punkt. 1.3.5., z uwagi na fakt, iż dzień 31.08.2019 r., wskazany w Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2019 rok, przypada na sobotę. IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie. 

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  przesyłki do Kancelarii WUP w Szczecinie w terminie 5dni od dnia zakończenia naboru tj.do dnia 09.09.2019 r.UWAGA! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie. [1] Dokument wygenerowany przez system na podstawie danych wprowadzonych do LSI2014, dotyczący wniosku o dofinansowanie.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń; 
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie. - Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji w powyższym zakresie.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 010 112,94 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (Wersja 1.0 obowiązująca od dnia 25.06.2019 r.) (PDF 1,90 MB)
Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 25.06.2019 r.) (ZIP 6,61 MB) Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków (Wersja obowiązująca od dnia 25.06.2019 r.) (PDF 53 KB)

Lista sprawdzająca dla Wnioskodawcy (wersja obowiązujaca od dnia 31.07.2019 r.) (PDF 350 KB)

Lista sprawdzająca dla Wnioskodawcy (wersja obowiązujaca od dnia 31.07.2019 r.) (WORD 334 KB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.1 obowiązująca od dnia 14.08.2019 r.) (PDF 1,90 MB)       Regulamin konkursu (Wersja 1.1 obowiązująca od dnia 14.08.2019 r.) (WORD 2,27 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

stanowi załacznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

stanowi załacznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. KażdyWnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wnioskuw zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdegoetapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny(w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie pytania dotyczace konkursu nalezy przesłac droga elektroniczna na adres: efs@wup.pl,efskoszalin@wup.pl  

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/.

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.