Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.5

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, RPO Podkarpackiego

Zakończony 13.01.2017

Aktualizacja z dnia 31.05.2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.5

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje Informację o podpisanych umowach/decyzjach o dofinansowanie w ramach konkursu/naboru nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP  

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), zainteresowane pełnieniem funkcji Operatora.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 690 400,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 437 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.5 Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7, tel. 17 747 06 50

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. (DOC 153 KB)

Wyjaśnienia dotyczące zawierania partnerstw (PDF 295 KB)

Linki

Ogłoszenia o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej.