Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.4

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

Zakończony 31.08.2016

Aktualizacja z dnia 29.06.2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.5

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje Informację o podpisanych umowach/decyzjach o dofinansowanie w ramach konkursu/naboru nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.4

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).
  • Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna.
  • Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).
  • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w rozdziale 4 Regulaminu konkursu. (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 600 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 975 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 173 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulaminu konkursu. (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7, tel. 17 747 06 67, 17 747 06 65

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC 156 KB)

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego. (PDF 238 KB)

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu w zakresie cross- financingu. (PDF 155 KB)

Linki

Ogłoszenia o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej