Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, RPO Lubuskiego

Zakończony 28.01.2016

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra) jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuję, że sporządziła i upowszechniła wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dostępnego pod adresem www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Możliwość wypełnienia wniosku w LSI2020 będzie możliwa w dniu ogłoszenia naboru.

Wniosek w wersji papierowej należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 6).

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020. Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach naboru w terminie od 30 grudnia 2015 r. do 28 stycznia 2016 r. uprawnione są Powiaty / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z obszaru województwa lubuskiego. Projekt może być realizowany również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.2 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny,

b) program aktywności lokalnej,

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową projektu stanowią: Osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym[1] zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności), a także osoby w ich otoczeniu[2].

- środowiska lub lokalne społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności lokalne społeczności na obszarach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej.  

[1]Za zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się :

1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

6) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

7) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

8) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

9) osoby niesamodzielne;

10) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

11) osoby odbywające kary pozbawienia wolności (wsparcie nie jest udzielane w ramach RPO);

12) osoby korzystające z PO PŻ.  

[2]Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile odbywa się ono wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego:

Kryterium nr 1. Posiadanie aktualnie obowiązującej Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Kryterium nr 2. Posiadanie pisemnego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie osób uczestniczących w PAI i objętych jednocześnie IPD.

Kryterium nr 3. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących poziomów efektywności społeczno-zatrudnieniowej: - w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%; - w odniesieniu do osób o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.

Kryterium nr 4. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wnoszą do projektu wkład własny w wysokości 15% wartości dofinansowania projektu. Niedopuszczalne jest wykazanie innej wartości wkładu własnego.

Kryterium nr 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia wsparciem minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Zarządzającą wraz z podziałem środków dla poszczególnych powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Kryterium nr 6. Grupę docelową projektu w co najmniej 60% stanowią osoby należące do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy.

Kryterium nr 7. Wnioskodawca zapewni ciągłość wsparcia finansowania  pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu (kryterium premiujące).

Kryterium nr 8. 50% uczestników projektu nie mających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy jest zobowiązanych do rejestracji w PUP po ukończeniu udziału w projekcie (kryterium premiujące).

Kryterium nr 9. Każdy uczestnik projektu  realizuje kontrakt socjalny lub równoważny.

Kryterium nr 10. Projektodawca zapewnia komplementarność działań w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej z działaniami towarzyszącymi w ramach POPŻ finansowanego z funduszu FEAD dla uczestników objętych wsparciem w tym programie.

Kryterium nr 11. Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryterium nr 12. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty ścieżką reintegracji.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

37 481 550,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwania do składania wniosków dla działania 7.2 RPO-Lubuskie 2020 (PDF 514 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 7.2 RPO-L2020 (PDF 647 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Projekt pozakonkursowy.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

e-mail: infoue@lubuskie.pl

telefoniczny:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra (pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 6).

Linki

Ogłoszenie o naborze wniosków 7.2 RPO-Lubuskie 2020