Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe, RPO Podkarpackiego

Zakończony 25.03.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o wynikach naboru projektów pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z terenu woj. podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Dokumentacji naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% - środki UE + 15% (środki FP do dyspozycji samorządu powiatu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

21 680 718,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dokumentacja naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w trakcie opracowywania

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – projekt wybierany w trybie pozakonkursowym

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7,

tel. 17 747 06 58, 17 747 06 62, 17 747 06 63,

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00

Linki

Odwołanie do strony z ogłoszonym naborem

Lokalny System Informatyczny LSI WUP