Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, RPO Opolskiego

Zakończony 8.03.2016

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
w dniu 19 lutego 2016 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa opolskiego na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

_________________________________________________________________________________________________________

Lista projektów wybranych do dofinansowanie w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

_________________________________________________________________________________________________________

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w roku 2016 dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosku dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl

b) w formie papierowej.

Dokumenty programowe dotyczące składania i przygotowania projektu pozakonkursowego znajdują się na stronie internetowej:

oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.), w tym m.in. następujące formy wsparcia:

a) szkolenia,
b) staże,
c) przygotowanie zawodowe dorosłych,
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
e) prace interwencyjne,
f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,
g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,
h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe kryteria wyboru projektów pozakonkursowych RPO WO 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej:

oraz zostały załączone na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2016 r. w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, wynosi 21 337 426,88 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dokumenty programowe dotyczące składania oraz przygotowania projektu pozakonkursowego znajdują się na stronie internetowej:

oraz zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

Opracowano i zostanie przekazany do poszczególnych PUP.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela: 
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka PO WER 2014-2020); 
- Wydział ds. RPO i Wdrażania PO WER, tel. 77 44 16 492 lub 77 44 17 462.

Linki