Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.5

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 28.02.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+)na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.01.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 28.02.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.
Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz:
a) MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych w tym 85% dofinansowania z EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem: 90 100 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 90 100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z podregionu, w taki sposób, że:

  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie kaliskim wynosi 13 982 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie konińskim wynosi 13 152 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie leszczyńskim wynosi 12 702 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie pilskim wynosi 7 728 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w podregionie poznańskim wynosi 18 521 000,00 PLN,
  • maksymalny poziom dofinansowania w mieście Poznań wynosi 24 015 000,00 PLN.
    Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt dla każdego z podregionów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla Działania 6.5 (PDF 844 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu (PDF 550 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu (PDF 823 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 844 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
  • Telefonu: 61 626 61 92;

lub bezpośrednio:w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.