Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.2

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, RPO Mazowieckiego

Zakończony 4.05.2017

Dnia 20.10.2017 i 05.06.2018 i 29.08.2018 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała wyniki naboru.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia, np. LGD;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne;
  • instytucje kultury;
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  • instytucje edukacyjne;
  • instytucje rynku pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będą realizowane projekty polegające na rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Interwencja ma na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich i wiejskich (rynków, placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować działalność gospodarczą szczególnie o charakterze:

- usługowo

-handlowym,

- sprzedaży produktów regionalnych w tradycyjny sposób bezpośrednio od producentów,

- pozwalających na poprawę warunków pracy i utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz miejsc dla przedsiębiorstw społecznych. Ponadto wspierane będą zintegrowane przedsięwzięcia polegające na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 509 527,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (publikacja 19.02.2020)

Karta zmian (publikacja 19.02.2020)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 20.12.2019)

Karta zmian (publikacja 20.12.2019)

Regulamin konkursu Nieaktualny (publikacja 13.09.2019)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 13.09.2019)

regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 05.11.2018)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 05.11.2018)

Regulamin konkursu Nieaktualny (publikacja 08.05.2018)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 08.05.2018)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 13.05.2017)

Karta zmian do regulaminu (publikacja 13.05.2017)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY (publikacja 28.03.2017)

Karta zmian do regulaminu NIEAKTUALNY (publikacja 28.03.2017)

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610    Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110    Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt - godz. 8.30-15.30; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM. Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne. 

Linki

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej – RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16