Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 30.08.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2020

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 621 KB).

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 621 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

• podmiot wykonujący działalność leczniczą [1], udzielający świadczeń opieki zdrowotnej [2] w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży w ramach Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego/Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ).

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

[2] Na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

2. Wyposażenie w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ponadto, ocenie w ramach kryterium podlega, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty, o których mowa w kryterium B.2 dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży.

Sprawdzeniu podlega zgodność projektu z Narzędziem nr 17 określonym w Policy paper [1].

[1] Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument dostępny na stronie:http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_810/text_images/Policy_Paper.pdf

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (ZIP 63 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) – 85% oraz Budżetu Państwa (dalej: BP) – 10%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 4 470 588,00 zł [1], w tym: 4 000 000,00 zł pochodzących z EFRR, 470 588,00 zł pochodzących z BP.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN1€ = 4,2779 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 621 KB) - obowiązuje od 10.07.2019r.

Regulamin konkursu (PDF 621 KB) - obowiązywało od 23.05.2019r. do 09.07.2019r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 376 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 621 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami