Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.7

5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, RPO Pomorskiego

Zakończony 10.03.2016

Wyniki naboru 23.09.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 129 KB)

Lista członków KOP  (DOCX 127 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 30 września 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk
(sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 Regulaminu konkursu  (DOCX 267 KB)  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. IOB, 
 4. instytucje pomocy i integracji społecznej, 
 5. instytucje rynku pracy, 
 6. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 
 7. przedsiębiorcy, 
 8. organizacje pozarządowe, 
 9. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów: 

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe),
 • kursy, szkolenia, warsztaty, 
 • pomoc prawną,

b) wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,

c) wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:

 • usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),
 • finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.7 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (DOCX 267 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Ze środków EFS - 85%, krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 69 960 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 22.09.2016 (DOCX 267 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu z dnia 22.09.2016 (ZIP 7 MB)

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 14.01.2016 (DOCX 266 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu z dnia 14.01.2016 (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 495 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 429 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 Regulaminu konkursu   (DOCX 267 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej op5.rpo@pomorskie.eu  lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020