Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.1

5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony. Zasady organizowania poszczególnych rund w konkursie: I runda: 21.05.2018 r. II runda: 12.09.2018 r. (IOK zastrzega, że uruchomienie II rundy nastąpi tylko wyłącznie w sytuacji, gdy w ramach I rundy nie zostanie wybrany realizator projektu w danym makroregionie). do I runda: 22.06.2018 r., godz. 14.00 II runda: 28.09.2018 r., godz. 14.00 IOK zastrzega możliwość skrócenia naboru projektów, jak też przyspieszenia ogłaszania kolejnych rund konkursu. Przyspieszenie ogłoszenia rundy nastąpi z zachowaniem 30 dni pomiędzy dniem zamieszczenia na stronie IOK komunikatu o przyspieszeniu naboru w ramach rundy konkursowej i dniem rozpoczęcia naboru. Wnioski będą przyjmowane na warunkach opisanych w rozdziale IV Regulaminu konkursu. Nie wyklucza się rozpisania więcej niż dwóch rund konkursowych. Konkurs zostanie zamknięty odpowiednią decyzją IOK.

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr  POWR.05.01.00-IP.05-00-007/18).

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów:

Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Wartość alokacji: 10 000 000,00 PLN.

Podział alokacji (w tym podział procentowy) na makroregiony, w ramach których realizowany będzie program profilaktyczny przedstawia się następująco:

 1. centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie) – 2 040 000,00 PLN (20,40%); 
 2. południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – 1 758 000,00 PLN (17,58%); 
 3. wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) – 866 000,00 PLN (8,66%); 
 4. północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)   –  1 518 000,00 PLN (15,18%); 
 5. zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) – 1 614 000,00 PLN (16,14%);  
 6. śląski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie) – 2 204 000,00 PLN (22,04%).

Projekty wybierane będą w podziale na makroregiony w ramach zaplanowanej alokacji.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 5 miesięcy. Projekty wybierane będą w ramach alokacji zaplanowanej na dany makroregion.

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy (beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładkę Załóż konto.

Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce Pomoc oraz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się:

 1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub   
 2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub   
 3. podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie reumatologii lub ortopedii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują realizację polityki zdrowotnej pn. Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: lekarzy i pielęgniarek POZ, pielęgniarek zatrudnionych w poradniach specjalistycznych leczenia osteoporozy, koordynatorów zatrudnionych w szpitalach oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu (konsultacja u pielęgniarki i lekarza specjalisty w poradni specjalistycznej, badania densytometryczne: kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości udowej, kości kręgosłupa lędźwiowego, jednej z szyjek kości udowej, RTG boczne kręgosłupa, RTG kości przedramienia).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2018 r., określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN

Podział alokacji (w tym podział procentowy) na makroregiony, w ramach których realizowany będzie program profilaktyczny przedstawia się następująco:   

 1. centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie) – 2 040 000,00 PLN (20,40%);   
 2. południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – 1 758 000,00 PLN (17,58%);    
 3. wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) – 866 000,00 PLN (8,66%);    
 4. północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)    –  1 518 000,00 PLN (15,18%);    
 5. zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) – 1 614 000,00 PLN (16,14%);     
 6. śląski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie) – 2 204 000,00 PLN (22,04%).

Projekty wybierane będą w podziale na makroregiony w ramach zaplanowanej alokacji.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 659 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Załącznik 4 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 359 KB)

Załącznik 5 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 844 KB)

Załącznik 6 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 453 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 454 KB)

Załącznik 8 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 461 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 465 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 493 KB)

Załącznik 11 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 513 KB)

Załącznik 12 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 791 KB)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 686 KB)

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 666 KB)

Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 276 KB)

Załącznik 16 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 263 KB)

Załącznik 17 - Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych (PDF 958 KB)

Załącznik 18 - Zestawienie stawek jednostkowych (PDF 664 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail:  osteoporoza@mz.gov.pl

Linki

www.zdrowie.gov.pl