Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego (72/16), RPO Śląskiego

Zakończony 31.10.2016

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych projektów do dofinansowania w konkursie z poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa RIT RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16, równocześnie zwiększył kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów.

Wyniki naboru 4.04.2017

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową, wynoszącą po zwiększeniu 28 661 591,61 zł udzielono dofinansowania 5  projektom, które uzyskały pozytywną  ocenę merytoryczną.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie (PDF, 208 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF, 347 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

Typy projektów:

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.

3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kryteria wyboru projektów

Ocena i wybór projektów będą przeprowadzone w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 877/113/V/2016 z dnia 17.05.2016, stanowiące załącznik nr 3  (PDF 3 MB) do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 956 232,94 PLN tj. 4 314 117,65 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja aktualna od 26.07.2016 (DOC 500 KB)

Wykaz zmian w regulaminie konkursu (PDF 221 KB)

Regulamin konkursu wersja archiwalna obowiązująca do 25.07.2016  (PDF 834 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 392 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor umowy o dofinansowanie (PDF 416 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 258 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres:
punktinformacyjny@slaskie.pl
lub zadzwoń pod numery telefonów:
032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 na stronie Programu Regionalnego Województwa Śląskiego.