Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.5

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Zachodni (90/16), RPO Śląskiego

Zakończony 31.01.2017

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Zachodni.

Konkurs nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Aktualizacja (14.12.2016 r.)
Informujemy, że uchwałą  z 13.12.2016 Zarząd Województwa Śląskiego  podjął decyzję o przedłużeniu terminów dla  naboru.  Uległ zmianie termin zakończenia naborów z 29.12.2016  na 31.01.2017 r. oraz termin rozstrzygnięcia  konkursu z kwietnia 2017 r. na maj 2017 r.
Szczegóły w wykazie zmian do regulaminu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
  2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
  3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
  2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
  3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu i w załączniku nr 3 do SZOOP.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 738 564,51 PLN tj. 3 835 953 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu obowiązujacy od 14.12.2016 (DOC 104 KB)
Wykaz zmian w regulaminie 14.12.2016 r. (DOC 38 KB)

Regulamin Konkursu archiwalny obowiazujący do 13.12.2016 r.(PDF 753 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 579 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 438 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 520 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 417 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL (PDF 407 KB) - Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl
lub
dzwoniąc pod numery telefonów:032 77 40 172; 032 77 40 193; 032 77 40 194; 032 77 40 418=, 032 77 40 317.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce
Często zadawane pytania.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 na stronie rpo.slaskie.pl