Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.5

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Zachodni (94/16), RPO Śląskiego

Zakończony 31.01.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, Typ 4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Konkurs nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 (RIT Subregionu Zachodniego)

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.


Aktualizacja 16.03.2017 r.
Zmianie ulega termin roztrzygnięcia konkursu z maja 2017 r. na czerwiec 2017 r.Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Aktualizacja 14.12.2016 r.
Informujemy, że uchwałą  z 13.12.2016 Zarząd Województwa Śląskiego  podjął decyzję o przedłużeniu terminów dla  naboru.  Uległ zmianie termin zakończenia naborów z 29.12.2016 r na 31.01.2017r. oraz termin roztrzygnięcia konkursu z kwietnia 2017 r. na maj 2017 r. (szczegóły w wykazie zmian do regulaminu).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
  4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działaniu 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałaniu 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,
4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Zachodniego 

Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

Kryteria wyboru projektów

Ocena i wybór projektów będzie dokonany w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.  (PDF 3 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 377 662,03 PLN tj. 774 054,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu obowiązujacy od 14.12.2016 (DOC 491 KB)
Wykaz zmian w regulaminie (DOC 38 KB)

Regulamin konkursu  archiwalny obowiązujący do 13.12.2016 r.(PDF 799 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 438 KB)
Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (PDF 520 KB)
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 417 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 326 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172  
032 77 40 193  
032 77 40 194  
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.