Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 11.05.2018

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER

Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. 

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji (PDF 89 KB) w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej

 

 

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu.Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs przyjęła, iż negocjacje dotyczą większej liczby projektów niż wynika to z alokacji dostępnej w konkursie, tak by zapewnić maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

Wyniki naboru 25.10.2018

Ósma cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

W związku z zakończeniem ostatniej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje ósmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.Jest to ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowanie w ramach tego konkursu.Jednocześnie CPE publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18.

Ósma cząstkowa lista projektów (PDF 158 KB) wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

 

Siódma cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

W związku z zakończeniem kolejnej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje siódmą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania. Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Siódma cząstkowa lista projektów (PDF 152 KB)wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18..

 

Szósta cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

W związku z zakończeniem kolejnej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje szóstą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Szósta cząstkowa lista projektów (PDF 162 KB) wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18.

Piąta cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

W związku z zakończeniem kolejnej części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje piątą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Piąta cząstkowa lista projektów (PDF 161 KB) wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

Cztery cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework.

 W związku z zakończeniem części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18 na projekty realizowane w ramach Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje cztery cząstkowe listy projektów wybranych do dofinansowania.Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Pierwsza cząstkowa lista projektów (PDF 238 KB) wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

Druga cząstkowa lista projektów (PDF 174 KB) wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

Trzecia cząstkowa lista projektów (PDF 235 KB) wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

Czwarta cząstkowa lista projektów (PDF 234 KB) wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

  

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 200 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;

- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;

- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;

- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;

- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;

- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;

- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;

- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku kopię umowy o współpracy ponadnarodowej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów,

2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia,

4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym  poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji,

5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,

6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (PDF 861 KB) - aktualny.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu - archiwalny.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu zmiana wersja czysta

Regulamin konkursu zmiana wersja rejestruj zmiany

 

Regulamin konkursu_zmiana_22318 (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu_zmiana_22318 (wersja archiwalna tryb rejestruj zmiany)

 

Regulamin konkursu_zmiana_26218 (wersja archiwalna) 

Regulamin konkursu_zmiana_26218 (wersja wersja archiwalna) tryb rejestruj zmiany 

Załączniki_zmiana_26218  

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Pozostałe załączniki w formie edytowalnej:

1. Zał nr 1_wzór umowy o współpracy ponadnarodowej (DOCX 21 KB);

2. Zał. nr 2_wzór budżetu do umowy o współpracy ponadnarodowej (XLSX 15 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do regulaminu konkursu (PDF 861 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do regulaminu konkursu (PDF 861 KB).

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do regulaminu konkursu (PDF 861 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich:https://www.power.cpe.gov.pl/Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:(   )

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-001/18.