Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, RPO Mazowieckiego

Zakończony 30.09.2019

Dnia 30.01.2020 MJWPU opublikowała wyniki naboru.

Wyniki naboru 30.01.2020

Lista pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą zmieniającą (publikacja 18.02.2020)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 30.01.2020)

Skład KOP (publikacja 30.01.2020)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

  • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego. Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:   

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;          
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;        
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Zakres projektów:         

  • wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych), kotłowniach osiedlowych,        
  • wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w budynkach użyteczności publicznej,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis - 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000,00 euro (12 992 100,00 PLN[1]).[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.10.2018 r. wynoszącym 4,3307 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny regulamin konkursu [publikacja 17.10.2109]

Karta zmian do aktualnego regulaminu [publikacja 17.10.2019]

Nieaktualny Regulamin konkursu (publikacja 06.09.2019)

karta zmian do regulaminu (publikacja 06.09.2019)

Regulamin konkursu (publikacja 27.06.2019)

karta zmian do regulaminu (publikacja 27.06.2019)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 09.05.2019)

Karta zmian do regulaminu (Publikacja 09.05.2019)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 30.11.2018)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 30.11.2018)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 30.11.2018)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie: 06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:07 - 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:09 - 400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:26-610              Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:08-110          Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt - godz. 8.00-16.00;e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18