Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 4.

4. Współpraca Transgraniczna, Meklemburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 15.07.2016

Wyniki naboru 19.01.2017

Wybrane projekty

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

druga połowa października 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz

Tel.:      +49 39754 529-15 / -20

Fax:      +49 39754 52929

E-mail:   info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu eMS. Po przekazaniu elektronicznej wersji wniosku, należy go wydrukować, podpisać i przekazać w terminie do 15.07.2016 r. na adres:

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • Inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
 • Instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • Towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki, centra technologiczne, dalsze instytucje nauko - badawcze,
 • Osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje), Instytucje sportu i kultury, Instytucje opieki zdrowotnej i społecznej,
 • Administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
 • Euroregion POMERANIA,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej,
 • Organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i organizacje społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Działania na rzecz współpracy sieciowej podmiotów, priorytetowo w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, nauki, badań naukowych, obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, edukacji, kultury, wymiaru sprawiedliwości, spraw społecznych, sportu, turystyki, środowiska naturalnego, energii odnawialnych i administracji publicznej / instytucji publicznych.
 • Działania na rzecz wspierania spotkań transgranicznych w szczególności wymiany społecznej i kulturalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi mieszkańcami.
 • Działania wspierające wspólne inicjatywy ludności miejscowej na rzecz rozwoju lokalnego, Działania na rzecz ustanawiania i wzmacniania transgranicznych gminnych i lokalnych inicjatyw partnerskich oraz opracowywanie wspólnych koncepcji w obszarze transgranicznego transportu pasażerskiego i niskoemisyjnych rozwiązań transportowych.
 • Transgraniczne formy współpracy w zakresie służby zdrowia w celu zabezpieczenia opieki na obszarze programu o charakterze wiejskim oraz działania podnoszące świadomość zdrowotną społeczeństwa.
 • Transgraniczna współpraca samorządowa w odniesieniu do wsparcia dla pracowników przygranicznych i osób regularnie dojeżdżających do pracy za granicą; Tworzenia warunków życia i ofert stosownych do wieku; Opracowywania koncepcji zmniejszających biurokrację.
 • Działania na rzecz wspólnej prewencji, zwalczania i podnoszenia świadomości w zakresie unikania szkód w środowisku naturalnym.
 • Działania w ramach europejskiego partnerstwa inwestycyjnego na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się, Działania wspierające transgraniczną wymianę i realizację wspólnych akcji służb policyjnych, porządkowych, ratunkowych i organizacji pomocy humanitarnej,Formy współpracy naukowej i transgraniczny transfer wiedzy.

Kryteria wyboru projektów

Formalne kryteria wyboru projektów oraz merytoryczno-branżowa ocena projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 mln euro EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wskazówki dotyczące przygotowania wniosku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wnioski składane są w generatorze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie będzie dostępny na późniejszym etapie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg

Linki

Strona internetowa Programu