Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 4.

4. Integracja mieszkańców i współpraca administracji, Brandenburgia - Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 16.05.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019

Miejsce składania wniosków

Wniosek jest składany w formie elektronicznej.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB)

Po przekazaniu wniosku należy wydrukować i podpisać oświadczenia wskazane w ogłoszeniu o naborze  i przekazać je na adres WS:

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Bischofstraße 1a
D-15230 Frankfurt n. Odrą, Niemcy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe,
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi (parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery),
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,
 • euroregiony,
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania,
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, np. izby,
 • placówki naukowe,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportowe,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • współpraca transgraniczna i tworzenie transgranicznych sieci współpracy samorządów terytorialnych, instytucji prywatnych i publicznych oraz organizacji pozarządowych we wszystkich obszarach tematycznych, np. w zakresie kultury, spraw społecznych, środowiska naturalnego, planowania przestrzennego (miejskiego i regionalnego) itp.,        
 • wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk z innych regionów granicznych, w szczególności na granicy polsko-niemieckiej,        
 • współpraca sieciowa podmiotów gospodarczych, wzmocnienie powiązań gospodarczych na pograniczu oraz promowanie transgranicznej aktywności przedsiębiorstw,        
 • współpraca placówek naukowych na obszarze wsparcia oraz rozwijanie transgranicznej kooperacji pomiędzy nauką a gospodarką,        
 • wspieranie przedsiębiorczości i zakładania przedsiębiorstw transgranicznych oraz rozwijania kooperacji przedsiębiorstw,        
 • współpraca na polu bezpieczeństwa i porządku publicznego, np. w zakresie obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, współpraca straży pożarnych i w zakresie uzgodnionej ochrony przeciwpowodziowej oraz współpraca w zwalczaniu przestępczości na pograniczu,        
 • transgraniczna ochrona konsumentów,
 • wspólne przezwyciężanie konsekwencji przemian demograficznych, w szczególności poprzez współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i spraw społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne w Podręczniku Beneficjenta, rozdział 5.3.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4,95 mln euro Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się w ogłoszeniu o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie Banku Inwestycyjnego Brandenburgii po uprzedniej rejestracji w systemie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz wzór umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg znajduje się w Podręczniku Beneficjenta, rozdział 5.4.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Bischofstraße 1a
D-15230 Frankfurt n. Odrą, Niemcy

tel. +49 335 60676 9950
faks: +49 335 606769959

e-mail: izabela.glisic@mdjev.brandenburg
deanna.wasylkow@mdjev.brandenburg.de 

Informacje są udzielane przez pracowników WS zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

Linki

Strona internetowa programu