Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.5

3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu / 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO Śląskiego

Zakończony 30.12.2019

Wyniki naboru 22.01.2020

Wyniki

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

KWIECIEŃ 2020, II KWARTAŁ 2020

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl 

Wypełniony wniosek należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczościul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

z wykorzystaniem:

a)    Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b)    Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego projektu są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Promocja gospodarcza regionu, RPO WSL 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria 3.5.1 (DOCX 22 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 999 725,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 626 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (DOC 1008 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji w sprawie dofinansowania projektu (DOC 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Linki

Ogłoszenie o naborze