Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.4

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 25.01.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursów przypadnie na 7 miesięcy od daty zakończenia składania wniosków. IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK we wskazanym wyżej terminie należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców / beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych:

 • typ 3.4 a - zakup / modernizacja niskoemisyjnego lub bezemisyjnego, zasilanego paliwem alternatywnym taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, w tym budowa / modernizacja niezbędnej infrastruktury (stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych, np. CNG, LNG, LPG w limicie do 25% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie- realizowane na obszarze danego OSI.

W ramach konkursu dopuszcza się wyłącznie projekty realizujące ww. elementy tj. zakup / modernizację taboru autobusowego i budowę / modernizację infrastruktury do jego obsługi. Nie dopuszcza się żadnych elementów uzupełniających, takich jak inwestycje wskazane w typach projektu b – e czy inwestycje w infrastrukturę drogową.

W niniejszym konkursie nie jest możliwa realizacja projektów w formule PPP (partnerstwa publiczno – prywatnego).

Nie jest możliwe finansowanie w ramach niniejszego konkursu zakupu / modernizacji taboru zasilanego silnikami Diesla, niezależnie od tego, jaką normę emisji spalin spełniają.

Kategoria interwencji dla niniejszego konkursu (zakres interwencji dominujący):

 • 043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Kryteria wyboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych (z ewentualnym uwzględnieniem dochodu i/lub rekompensaty);
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną / pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych (z ewentualnym uwzględnieniem rekompensaty).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 11 757 583 Euro, tj. 50 590 528 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2019 r., 1 Euro = 4,3028 PLN), (wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na dane OSI:

 • Zachodni Obszar Interwencji: 2 686 741 Euro, tj. 11 560 509 PLN;
 • Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji: 3 372 710 Euro, tj. 14 512 097 PLN;
 • Obszar Interwencji Doliny Baryczy: 1 544 649 Euro, tj. 6 646 316 PLN;
 • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej: 1 661 550 Euro, tj. 7 149 317 PLN;
 • Ziemia Kłodzko-Dzierżoniowska: 2 491 933 Euro, tj. 10 722 289 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Załącznik 1 do Uchwały Regulamin 3_4_1_336

Załącznik 2 do Regulaminu 3_4_1_336 Wskaźniki

Załącznik 3 do Regulaminu 3_4_1_336 - Lista sprawdzająca

Załącznik 4 do Regulaminu 3_4_1_336 Ludność

 

Materiały dodatkowe

Przykładowa metodologia wyliczania wartości wskaźników

Uwaga! Dokument nie stanowi metodologii Instytucji Zarządzającej do wyliczania wskaźnika „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)”. Wnioskodawca może użyć dowolnej metodologii, wyliczając wartość wskaźnika na potrzeby wniosku o dofinansowanie.IZ RPO WD 2014 – 2020 informuje, że w dokumencie „Przykładowa metodologia szacowania wartości wskaźników” znajduje się błąd rachunkowy na str. 64 wyliczona oszczędność CO2 powinna wynosić 446 ton CO2/rok, zamiast  446 144 ton CO2/rok.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i załączniki zamieszczone są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce dot. naboru.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Wzór wniosku

DeklaracjaN2000

Formularz_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_r

Formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

Oświadczenie_pp_de_minimis

Oświadczenie-o-braku-pom-publ_pom-de-min

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

Oświadczenie-VAT-dla-Partnera-zał.-do-WND-v.2.0a_zmiana

Oświadczenie -VAT-dla-Wnioskodawcy-zał.-do-WND-v.2.0a

Oświadczenie -VAT-dla-Podmiotu-realizuc.-Projekt-zał.-do-WND-v.2.0a

Szerokie-pelnomocnictwo-ECR-03.02.2016

UOKiK-Pomoc-publiczna-Inf.-dod.

Wklad-niepieniezny-bez-pp-12

Wklad-niepieniezny-z-pp2

Wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp2

Zał.-dot.-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partne.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umowy  o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi załączniki nr 2 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i są zamieszczone na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl.

 

Wzór umowy EFRR 2014 2020

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw.

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa

Załącznik nr 2Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 12_czysta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 12_ czysta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 12_ czysta

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność - ver 16_zz

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_ver 17

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu

Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń

Instrukcja _v9

Instrukcja _v9_śledź zmiany

 

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IZ RPO WD pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów. Przedmiotowy warunek dotyczy również partnerów wnioskodawcy / konsorcjantów. 

Instytucja Zarządzająca RPO WD zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy. Informacja w tym zakresie będzie przekazywana wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

 

Linki

Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI