Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Umiędzynarodowienie małopolskie gospodarki / 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, RPO Małopolskiego

Zakończony 3.02.2016

24.10.2016

Wybór projektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach Poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” - konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 października 2016 r., uchwałą nr 1553/16 dokonał wyboru do dofinansowania jednego pozytywnie ocenionego projektu, w związku z zakończeniem w stosunku do niego procedury odwoławczej. Projekt został umieszczony na liście podstawowej.

W związku z rezygnacją z podpisania umowy o dofinansowanie dla 2 projektów zmianie ulega kwota wykorzystania alokacji dostępnej na konkurs. Projekty te zostały wykreślone z listy podstawowej.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektu znajdującego się na liście podstawowej, dodatkowo wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:
- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa),
- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,
- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. 

16.09.2016

Wybórprojektów do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 15 września 2016 r., uchwałą nr 1391/16 dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych 2 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, w związku z zakończeniem w stosunku do nich procedury odwoławczej.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, dodatkowo wskazane zostaną dokumenty, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poniżej, w plikach do pobrania:

Wyniki naboru 29.06.2016

29.06.2016

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15,  Poddziałanie 3.3.1  Promocja gospodarcza Małopolski.

W związku z zakończeniem oceny w ramach konkursu nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15, Poddziałanie 3.3.1  Promocja gospodarcza Małopolski, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 czerwca 2016 r., uchwałą nr 959/16 dokonał rozstrzygnięcia konkursu i wybrał do dofinansowania 16 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. W przypadku projektów znajdujących się na liście podstawowej, w piśmie do Wnioskodawcy zostaną wskazane dokumenty, które należy złożyć za pomocą systemu e-RPO w celu przygotowania umowy/uchwały  o dofinansowanie projektu.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa - wersja I), 

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów,

- wzory formularzy niezbędnych do przygotowania umowy/ uchwały o dofinansowanie projektu

 

16.03.2016

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach konkursu RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski w ramach RPO WM 2014-2020

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków, termin oceny formalnej zostaje przedłużony z 45 do 57 dni (tj. o 12 dni),z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Przewidywany termin opublikowania listy projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej to  kwiecień 2016 r.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu - 16.03.2016 (PDF, 36 KB) | Zobacz poprzednie wersje

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków - 16.03.2016 (PDF, 40 KB)

Komunikat w sprawie zmiany listy wniosków o dofinansowanie - 04.03.2016 (PDF, 35 KB)

Wyniki oceny formalnej - 04.05.2016 (PDF, 28 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 21 grudnia 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do 3 lutego 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1)         jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
2)         jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
3)         instytucje otoczenia biznesu,
4)         organizacje pozarządowe.

W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez:

  1. promocję oferty gospodarczej regionu,
  2. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
  3. promocję innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (ang. smart specialisation) oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. festiwal innowacji, wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności, organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  4. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu  terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) na zagranicznych targach branżowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 85%. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 15% wydatków kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 64 048 500 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

 

Regulamin konkursu (.pdf, 635 KB), obowiązujący od 04.08.2016 - aktualny

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu wprowadzonych w dniu 04.08.2016(.pdf, 566 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 208 KB) obowiązujący do 03.08.2016

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 89 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (.pdf, 215 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 234 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 342 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 325 KB), obowiązujący od 04.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 78 KB), obowiązujący do 03.08.2016

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 288 KB)

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu(.pdf, 137 KB)

Załącznik nr 7a Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 770 KB), obowiązujący od 04.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 7a Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 281 KB), obowiązujący do 03.08.2016

Załącznik nr 7b Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 681 KB) obowiązujący od 04.08.2016 - aktualny

Załącznik nr 7b Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.pdf, 264 KB) obowiązujący do 03.08.2016

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 133 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 556 KB)

Załącznik nr 10 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski RPO WM 2014-2020 (.pdf, 122 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 215 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 234 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7a do Regulaminu konkursu.

Wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 stanowiący Załącznik nr 7b do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, (.pdf, 96 KB):
- data dodania: 18 grudnia 2015 r.
- data aktualizacji: 22 grudnia 2015 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pod nr tel. (12) 376 91 91 oraz drogą elektroniczną  e-mail: info@mcp.malopolska.pl.

Ponadto dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego