Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, RPO Podlaskiego

Zakończony 15.05.2017

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIE  3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 

Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17

Uwaga: Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków.

Pełna treść komunikatu. (PDF 583 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok, pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.4, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 31.03.2017 r. (godz. 8:00) do 15.05.2017 r. do godziny 15:00.
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru. Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty w szczególności:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
  • pracodawcy i przedsiębiorcy, 
  • jednostki naukowe w tym uczelnie, 
  • organizacje pozarządowe,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące kształcenia zawodowego, realizujące typy projektu nr: 2, 3, 4, 5 przewidziane w ramach Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1, określone w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane poniżej: 

typ projektu nr 2: 
Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności [1]:

a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji [2];
c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;
d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące poradnictwo zawodowo-edukacyjne w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);
e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące staże i praktyki w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);
f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych, także w zakresie przedmiotów zawodowych;
g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego [3];
i) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;  

typ projektu nr 3:

Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:
a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
c) tworzenie klas patronackich w szkołach,
d) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
e) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,
f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
g) organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;  

typ projektu nr 4:

Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców  

typ projektu nr 5:

Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.
[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c)
[2] Nie dotyczy kwalifikacji nabywanych w ramach realizowanej podstawy programowej.
[3]Jako otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe i inne instytucje sektora B+R.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu (DOC 773 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 25 000 000 PLN w tym: 22 368 421 PLN ze środków EFS oraz 2 631 579 PLN ze środków budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):
REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

  • email: zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać  nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
  • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 209, -275, -285, -246, -235, -261 w godz. od 9.00 do 13.00 

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl 

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze

www.rpo.wrotapodlasia.pl