Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, RPO Podlaskiego

Zakończony 19.09.2016

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (RPPD.03.03.01-IZ.00-20-003/16) przyjętą uchwałą Nr 219/2934/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2017 r.

Wyniki naboru

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 438 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria),
od poniedziałku do piątku w godzinach:poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.0.13, która jest dostępna na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 27.06.2016 r. (godz. 8:00) do 09.09.2016 r. do godziny 15:00. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.Wnioski które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na czerwiec 2017 r. - pełna treść komunikatu (PDF 287 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w szczególności:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednostki naukowe w tym uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,
  • IOB (instytucje otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące kształcenia zawodowego, realizujące typ projektu nr: 1 przewidziany w ramach Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1, określone w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazany poniżej:

Typ projektu nr 1
Popularyzacja kształcenia zawodowego realizowana w oparciu o wielosektorową współpracę w formie kompleksowych projektów partnerskich angażujących placówki systemu oświaty, pracodawców, podmioty specjalizujące się w poradnictwie edukacyjno-zawodowym, organizacje pozarządowe, przy wsparciu specjalistów w dziedzinie marketingu społecznego (Zakres możliwy do realizację jedynie w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze popularyzacji szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOC 731 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 6 000 000,00 PLN, w tym: 5 368 421,05 PLN ze środków EFS oraz 631 578,95 PLN z budżetu państwa. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu.

Komunikat dotyczące zmiany Regulaminu konkursu z dnia 07.09.2016 r. (PDF 549 KB)

Aktualny Regulamin konkursu z dnia 02.09.2016 r. (PDF 1010 KB)

Nieaktualny komunikat dotyczące zmiany Regulaminu konkursu z dnia 02.09.2016 r.  (PDF 317 KB)

Nieaktualny Regulamin konkursu z dnia 02.09.2016 r. (PDF 1010 KB)

Nieaktualna zmiana Regulaminu Konkursu z dnia 6.07.2016 (PDF 1010 KB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1008 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 569 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Uwaga Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz Ogólnych warunków umów.

Pełna treść komunikatu z dn. 05.05.2017. (PDF 412 KB)

Wzór minimalnego zakresu umowy ze środków EFS_(kwoty_ryczałtowe)_5.05.2017 (DOC 210 KB)

Wzór_minimalnego_zakresu_umowy_ze_środków_EFS_(umowy_inne_niż_rozliczane_ryczałtem)_5.05.2017 (DOC 220 KB) 

Wzór minimalnego zakresu porozumienia z pjb (kwoty ryczałtowe) _5.05.2017   (DOCX 213 KB)

Wzór minimalnego zakresu porozumienia z pjb rozliczanie inne niż ryczałtem_5.05.2017 (DOCX 209 KB)

Wersje archiwalne

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie kwoty ryczałtowe  (DOCX 103 KB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie kwoty inne niż ryczałtowe  (DOCX 107 KB)

Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych (kwoty ryczałtowe) (DOCX 170 KB)

Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi)  (DOCX 107 KB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie dla umów innych niż z kwotami ryczałtowymi (DOCX 70 KB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie dla umów kwot ryczałtowych (DOCX 71 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK): 
REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
e-mail:zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać  nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
kontakt telefoniczny: (85) 66 54 209, -235, -246, -261, -275, -285 w godz. od 9.00 do 13.00 

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201 e-mail:  sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:
e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych) kontakt telefoniczny: (85) 66 54 211, -219 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Linki

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl