Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.04.2020

Wyniki naboru 21.05.2020

21 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2254/2020 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 38 220 180,08 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa wynosi 35 838 051,78 zł.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia informację o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego.

Uchwała ZWW nr 2254/2020 (PDF 299 KB)

Lista projektu wybranego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym  (PDF 356 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 19.02.2020 r. od godziny 10.00 do 30.04.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 19.02.2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+Nabór ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Sposób składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań 

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej1 lub budynków zamieszkania zbiorowego2 związana m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne,

g) systemami monitorowania i zarządzania energią,

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.

1 Budynek użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest budynkiem przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

2 Budynek zamieszkania zbiorowego — w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie rozumie się przez to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, schroniskosocjalne, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka.

Kryteria wyboru projektów

Warunki formalne (PDF 215 KB)

Link do pliku Kryteria Wyboru Projektów (PDF 671 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast ze środków Budżetu Państwa maksymalnie 10%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 35 838 051,79 PLN, w tym: 32 065 625,29 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 3 772 426,50 PLN z Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 551 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 422 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pt. "Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków" (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: iwona.kosciuszko@umww.pl, oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 62 66 190, 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020