Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.04.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 12 marca 2019 r. od godziny 14.00 do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 15.30.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, ponadto Studium wykonalności - część opisową i tabele/modele finansowe także w wersji elektronicznej) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego związana m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,
b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
f) wymianą oświetlenia na energooszczędne,
g) systemami monitorowania i zarządzania energią,
h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu. 

Kryteria wyboru projektów

Warunki formalne (PDF 215 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 671 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast ze środków Budżetu Państwa maksymalnie 10%.

Minimalny wkład własny to 5% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 35 838 051,79 PLN, w tym: 32 065 625,29 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 3 772 426,50 PLN z Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 547 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 973 KB)

Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: emilia.wisniewska@umww.pl, oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 43 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 62 66 190, 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/309