Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RITSubregionu Zachodniego (122/16), RPO Śląskiego

Zakończony 31.01.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego.

Konkurs nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 (RIT Subregionu Zachodniego)

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a)Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)    Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;
b)    Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;
c)    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
d)    Jednostki sektora finansów publicznych; 
Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 117 902,00 PLN tj.1 885 035,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor wniosku EFRR 2014 2020 (PDF 579 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 438 KB)
Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami (PDF 520 KB)
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 417 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 324 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
+48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.
Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 na stronie Województwa Śląskiego