Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.1

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.05.2017 do 09.06.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 70 do maksymalnie 130 dni. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów w Osi III PO WER IOK podejmie wszelkie możliwe działania dla ogłoszenia wyników konkursu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się w wyłącznie w systemie SOWA poprzez opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym w jednej z dwóch form:

  • podpis kwalifikowany (Certyfikat kwalifikowany)
  • profil zaufany ePUAP.

Składanie podpisu elektronicznego na wniosku możliwe jest dla wszystkich osób uprawnionych oraz partnerów wskazanych w danym wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.Ponadto, wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła wyższa posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2017 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 97 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/bpo17/

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: BPO@ncbr.gov.pl

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5095,konkurs-nr-powr-03-01-00-ip-08-00-bpo17-na-projekty-wspierajace-rozwoj-kadr-dla-sektora-uslug-dla-biznesu-np-bpo-ssc-it.html