Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.9

2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 14.10.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wspieranej np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci OWES, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, działającymi w obszarach zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej (np. Krajowym Systemem Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.).

Sieć OWES służyć będzie m.in. integracji sektora instytucji wpierających ekonomię społeczną, reprezentowaniu wspólnych interesów, a także zachęcaniu nieakredytowanych OWES do współpracy i rozwoju, wymiany informacji oraz włączania się w system zapewniania wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej. Sieć będzie też pełnić funkcję edukacyjną i popularyzującą dobre praktyki w świadczeniu wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej – m. in. poprzez swoje otwarcie na instytucje wpierające ekonomię społeczną poza systemem akredytacji.

Celem równoległym projektu jest także podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowanie konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-009/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 000 000 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-009/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: sieciowanie@efs.mrpips.gov.pl

Linki

efs.mrpips.gov.pl