Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.8

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 7.08.2017

Wyniki naboru 25.10.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) uprzejmie informuje, że konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/17 „Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania systemem opieki na poziomie lokalnym" - ogłoszony w ramach Działania 2.8 Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym - pozostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.06.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 7.08.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu będzie wypracowanie i przetestowanie 2 modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania systemem opieki na poziomie lokalnym, które będą przystosowane do wdrożenia ich na szeroką skalę (koordynacji, planowania oraz monitorowania i ewaluacji), pozwalających osiągnąć większą jakość i efektywność świadczenia opieki w ramach obecnie funkcjonujących  oraz planowanych do wprowadzenia formach opieki, ze szczególnym uwzględnieniem procesu deinstytucjonalizacji systemu opieki.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne, merytoryczne, strategiczne zgodne z punktem 7.2, 7.3 i 8.2 Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 182 700,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-002/17 z dn. 27.07.2017 r. - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-00-IP.03-00-005/17.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9a i Załącznik nr 9b do Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-00-IP.03-00-002/17.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt IX regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/17.

Pytania i odpowiedzi

Małgorzata Paszkowska, tel.: 22 461 63 58, e-mail: malgorzata.paszkowska@mrpips.gov.pl

Linki

Strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs