Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.7

2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 21.10.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 28.09.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 21.10.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  • samorząd gospodarczy i zawodowy
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
  • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 7.2 i 7.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

W konkursie wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, co najmniej na poziomie 3,00% całkowitej  wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

22 000 000 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17 z dnia 4.10.2017 r. - opis zmian

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 - wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dnia 06.06.2018

Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z rozdziałem 8 regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/17.

Pytania i odpowiedzi

Beata Matczuk, tel. 22 461 63 54, adres e-mail: beata.matczuk@mrpips.gov.pl

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej konkurs - www.EFS.mrpips.gov.pl