Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.5

2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 16.04.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 19.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.04.2018 r. (do godz. 14.00).


Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 19.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.04.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) – pkt. 5.1 regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 100,00%.

W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 10 906 665,00 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Jończyk, tel. 22 461 63 21, adres e-mail: katarzyna.jonczyk@mrpips.gov.pl

Linki

https://www.efs.mrpips.gov.pl