Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.4

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, RPO Opolskiego

Zakończony 7.10.2015

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza nabór w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020.

Aktualizacja 01/02/2016

29 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1762/2016 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Spośród 50 wniosków pozytywnie ocenionych w trakcie oceny merytorycznej wszystkie zostały wybrane do dofinansowania.

W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

Aktualizacja 23/09/2015

Szanowni Państwo,w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi II Konkurencyjna gospodarka dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 21.08.2015 r., Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 7.10.2015 r., a tym samym zmiany terminu naboru z 23.09.2015 r.–30.09.2015 r. na 23.09.2015 r.–7.10.2015 r. Konieczność dokonania zmiany w Regulaminie wynika z decyzji Zarządu Województwa Opolskiego (Zarząd WO), który w dniu 22.09.2015 r. przyjął wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakresie kryterium merytorycznego szczegółowego obowiązującego dla I naboru do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020. Mając na uwadze powyższe Zarząd WO podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania do dnia 07.10.2015 r. w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom poprawnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2016

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG)
Dział Przyjmowania i Oceny Projektów
Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole

Sposób składania wniosków

Wypełniony w generatorze wniosków formularz wniosku, należy wysłać on-line.

Natomiast wersję papierową wniosku wraz z załącznikami oraz wymaganą dokumentacją należy składać osobiście w dwóch egzemplarzach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce
  • przesyłką kurierską
  • przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą)

w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki Dziale Przyjmowania i Oceny Projektów Punkcie Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) [1], zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadające swoją prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego[2].

[1] w tym przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej nie prowadzące produkcji podstawowej produktów rolnych, zgodnie z art. 2 pkt. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

[2] Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEIDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  2. wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  3. promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Kryteria wyboru projektów

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dokona oceny wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

70

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 020 310,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

23/09/2015

Regulamin Konkursu v.II z dnia 23.09.2015 (PDF 655 KB)

Wykaz zmian do Regulaminu z dnia 23.09.2015 (PDF 281 KB)

 

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Przewodniku w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs (Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki) można składać za pomocą:

  • e-maila: info@ocrg.opolskie.pl,
  • telefonu: 77 40 33 660,
  • bezpośrednio w siedzibie: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Dział Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej (parter), ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole.

Linki

Strona Programu Województwa Opolskiego

Link do ogłoszenia OCRG