Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.2

ZMIANA TERMINU: 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, RPO Opolskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.03.2020 do 30.04.2020

Zarząd Województwa Opolskiego

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego

na lata 2014-2020

w dniu 23 marca 2020 r. Uchwałą nr 2417/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu

i ogłoszenia o konkursie dotyczących terminu składania wniosków do dofinansowanie i terminu

rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO

WO 2014-2020.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego

na lata 2014 – 2020

OGŁASZA

w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla Poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

WRZESIEŃ 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

-        elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);

-        papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR). (DOCX 1 MB)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

-     jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

-     jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

-     inne podmioty publiczne zarządzające terminami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi;

-     instytucje otoczenia biznesu.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnychw ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020 tj.:

1. Inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;

2. Rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;

3. Rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % - projekty nieobjęte pomocą publiczną;

70 % - projekty objęte pomocą de minimis.

Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208).

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:

55 % - mikro i małe przedsiębiorstwa;

45 % - średnie przedsiębiorstwa;

35 % - pozostałe przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014 - 2020 dla naboru do poddziałania2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych wynosi ogółem 2 400 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie.

W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja nr 3 (DOCX 143 KB)

Wykaz zmian wersja 3 (DOCX 67 KB)

 

Załączniki:

Archiwum

Regulamin konkursu wersja nr 2  (DOCX 143 KB)

Wykaz zmian wersja 2 (DOCX 69 KB)

Regulamin konkursu (DOCX 143 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 9 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

-    E – maila:info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

-    Telefonu:77 44 04 720-722 oraz 77 54 16 247

-    Faksu:77 54 16 567-   

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich