Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.2

2.2 Inwestycje profilowane / 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego

Zakończony 15.03.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

al. Grunwaldzka 472 D

80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. 

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.  

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego znajdują się w Rozdziale 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 4.5 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 66 448 500 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 9 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

- w sprawach dotyczących Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdańsk.pife@pomorskie.eu

- w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:  

Justyna Walendziak, tel. (58) 32 33 227, e-mail: justyna.walendziak@arp.gda.pl,

Zuzanna Witek, tel. (58) 32 33 158, e-mail: zuzanna.witek@arp.gda.pl,

- w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:  

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 13, e-mail:  d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu,  

Miłosz Mociewicz, tel. (58) 32 33 221, e-mail: milosz.mociewicz@arp.gda.pl.

Linki

www.rpo.pomorskie.eu