Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.19

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.09.2015

Ocena wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 została zakończona. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej, ponieważ alokacja na konkurs, po zwiększeniu o 156 649,24 zł, wystarczy na dofinansowanie wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów, do dofinansowania wybranych zostało 7 wniosków.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku,

albo

  • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście w (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 30 września 2015 r., kiedy wnioski mogą być składane do godziny 12.00) do Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
  • przesyłką kurierską;
  • pocztą.

Za datę wpływu wniosku w wersji papierowej należy uznać datę wpływu tego wniosku do Kancelarii Ogólnej MIiR.

Wnioski w formie elektronicznej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR (adres: /MIR/SkrytkaESP).
W tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Projekt może być realizowany samodzielnie lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty grantowe ukierunkowane na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Grantobiorcami w niniejszym konkursie będą wybrane przez beneficjentów w drodze otwartego naboru gminy, z którymi beneficjenci podpiszą umowy o powierzenie grantu na realizację pogłębionych konsultacji dokumentów planistycznych oraz zapewnią im odpowiednie wsparcie merytoryczno-techniczne potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF 532 KB).

Interpretacja IOK dotycząca kryterium dostępu dot. udziału planisty lub urbanisty w projekcie. (PDF 177 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%; Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 250 000 złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 13 500 000 złotych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA!

W związku z wprowadzeniem naboru do systemu SOWA nastąpiła zmiana numeru konkursu na: POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15.

Aktualny regulamin konkursu, który uwzględnia ww. zmianę (jedyna zmiana) stosuje się od 20 sierpnia 2015 r.

Regulamin konkursu (PDF 532 KB) - wersja obowiązująca

 

Regulamin konkursu (PDF 527 KB) - nieaktualny

Załącznik nr 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER  (PDF 79 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER  (PDF 112 KB) (PDF 112 KB)

Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER  (PDF 135 KB)

Załącznik nr 4 - Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER  (PDF 96 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o doświadczeniu zawodowym związanym z procedurą planistyczną osoby zatrudnionej w projekcie lub partnera instytucjonalnego  (PDF 32 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o doświadczeniu zawodowym związanym z procedurą planistyczną osoby zatrudnionej w projekcie lub partnera instytucjonalnego  (DOC 26 KB)

Załącznik nr 6 - Ramowy Plan Konsultacji  (PDF 39 KB)

Załącznik nr 7 - Katalog technik prowadzenia konsultacji społecznych (PDF 118 KB)

Załącznik nr 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 210 KB)

Załącznik nr 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (PDF 304 KB)

Załącznik nr 10 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik nr 11 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załącznik nr 12 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Załącznik nr 13 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Załącznik nr 14 - Fiszka konkursu przyjęta do Rocznego Planu Działania 2015 przez Komitet Monitorujący PO WER na posiedzeniu w dn. 30 czerwca 2015 r. (PDF 107 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu został określony w Załączniku nr 8 do regulaminu (PDF 210 KB).

Instrukcja wypełniania wniosku jest dostępna w SOWA www.sowa.efs.gov.pl.

Aby sprawdzić poprawność formalną wniosku przed przesłaniem go do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), polecamy zastosowanie listy sprawdzającej (PDF 108 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu został określony w Załączniku nr 9 do regulaminu (PDF 304 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF 532 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail: konkurs.partycypacja@mir.gov.pl.

Wyjaśnienie dotyczące zapisu na temat konieczności przeprowadzenia analizy ryzyka zawartego w części II.4 Regulaminu konkursu  (PDF 265 KB)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które wpłynęły do IOK do 30 lipca 2015 r.  (PDF 64 KB).

IOK zaplanowała przeprowadzenie spotkań informacyjnych:

  • Warszawa: 16 lipca 2015 r. w godz. 11.00 -14.00,  
    miejsce spotkania: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, sala 1105;
  • Sopot: 20 lipca 2015 r. w godz. 11.30 -14.30,  miejsce spotkania: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, sala 36 (I piętro).

UWAGA! Aby zarejestrować się na spotkanie prosimy o przesłanie wiadomości potwierdzającej przybycie najpóźniej do 16 lipca br. na adres: konkurs.partycypacja@mir.gov.pl z zaznaczeniem, którego spotkania dotyczy zgłoszenie.