Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.18

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 16.04.2018

Opublikowano ostateczne wyniki naboru, lista będzie aktualizowana wraz z pracami KOP.

Wyniki naboru 29.06.2018

Ogłoszono końcową listę projektów rekomendowanych do dofinansowania (aktualizacja dnia 14 listopada 2018):

Link do strony IP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

ul. Stefana Batorego 5,

02-591 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA. 

https://sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu (jest to zarazem kryterium dostępu nr 1 ) są:

1)        jednostka samorządu terytorialnego;

2)        związek jednostek samorządu terytorialnego;

3)        stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

4)        organizacja pozarządowa;

5)        szkoła wyższa lub jej organ założycielski;

6)        jednostka naukowa;

7)        instytucja szkoleniowa.  

Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie wydatków objętych projektem w ramach niniejszego konkursu z innych środków publicznych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym pod adresem:

http://ip.mswia.gov.pl/download/57/20798/RegulaminkonkursuMiastaSrednie.pdf?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26    

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. podatki i opłaty lokalne, poprzez:
    • elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
    • wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;
  2. zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez:
    • wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
    • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym pod adresem  http://ip.mswia.gov.pl/download/57/20798/RegulaminkonkursuMiastaSrednie.pdf?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26    

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym pod adresem: http://ip.mswia.gov.pl/download/57/20798/RegulaminkonkursuMiastaSrednie.pdf?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26  

oraz ogłoszeniu o konkursie na stronie internetowej:

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2018/10587,Ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Eduka.html?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26  

Uwaga w dniu 3.04.2018 r. w związku z podpisaniem – już po ogłoszeniu konkursu  nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 - umowy o dofinansowanie z beneficjentem konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, z dniem 3 kwietnia 2018 r. aktualizacji ulega załącznik nr 8 Lista "Miast Średnich", które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu w Działaniu 2.18 POWER wraz ze wskazaniem miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Z listy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 został wykreślony Malbork.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,28% Kosztów kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 31 000 000 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w wysokości 26 126 800 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych) oraz ze współfinansowania krajowego w wysokości 4 873 200 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

http://ip.mswia.gov.pl/download/57/20798/RegulaminkonkursuMiastaSrednie.pdf?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Wzór wniosku znajduje się w aplikacji SOWA na stronie internetowej:

https://sowa.efs.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

http://ip.mswia.gov.pl/download/57/20807/Zal9Wzorumowyodofinansowanie.pdf?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym pod adresem:

http://ip.mswia.gov.pl/download/57/20798/RegulaminkonkursuMiastaSrednie.pdf?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26  

oraz załącznikach do ogłoszenia na stronie internetowej:

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2018/10587,Ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Eduka.html?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26

Pytania i odpowiedzi

Przed rozpoczęciem naboru wniosków, IOK opublikuje na swojej stronie internetowej zestaw zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestii najczęściej poruszanych przez Wnioskodawców (FAQ).

IOK zorganizuje także spotkanie z potencjalnymi Wnioskodawcami, na którym przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O terminach i zasadach uczestnictwa na spotkaniu IOK poinformuje na swojej stronie internetowej. (http://ip.mswia.gov.pl)

Ponadto w trakcie trwania procedury naboru będzie możliwe uzyskiwanie wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji – IOK będzie udzielać odpowiedzi  na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:

2.18POWER@mswia.gov.pl

i telefonicznie pod numerami telefonów:

22 315 20 04

22 315 20 06

22 315 20 09

Odpowiedzi telefoniczne będą udzielane w godzinach 9:00-15:00.

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dostępne jest na stronie internetowej: http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2018/10587,Ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Eduka.html?sid=860a036ee07cac556d90afe808d0bb26

Wszystkie aktualne informacje publikowane są na stronie internetowej IP pod adresem:

http://ip.mswia.gov.pl