Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.16

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.11.2016

Wyniki naboru 11.07.2017

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

 

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Do dofinansowania wybrano 23 projektów na kwotę 22 453 567,72 zł

 

Aktualizacja informacji na temat listy projektów wybranych do dofinansowania

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 338 KB)

 

Informacja o składzie KOP (PDF 270 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch formach:

  1. w formie dokumentu elektronicznego przesłanego (wraz z załącznikami) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl)
    oraz
  2. w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:

-   papierowej, w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA (wraz z załącznikami), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8: 15 do 16: 15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą

albo

-   elektronicznej, opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) – osoby do tego upoważnionej, przesłanej (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni.
Projekt może być realizowany w partnerstwie. Zawiązanie partnerstwa przy zachowaniu warunków określonych w kryterium premiującym umożliwia zdobycie dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku. Szczegółowe regulacje zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 306 765,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 873 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załączniki (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego – protestu.         

Zgodnie z art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej oraz Porozumieniem Nr WER/KPRM/2015/1 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów instytucją, która rozpatruje protest jest IP pełniąca także funkcję IOK, tj. KPRM.        

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. 

Zmiany Regulaminu konkursu

1. Komunikatem z dn. 11 lipca 2017 r. Instytucja Pośredniczącą uzupełniła Regulamin konkursu. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

2. Komunikatem z dn. 23 listopada 2016 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu poprzez:

  • dopracowanie rozumienia pojęcia "przedstawiciele organizacji pozarządowych" oraz "partnerów społecznych",
  • dookreślenie trybu wyboru partnerów w projektach możliwych do dofinansowania.

Wprowadzone modyfikacje mają charakter uzupełniający i nie pociągają za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, który kończy się 30 listopada 2016 r. W szczególności nie nakładają na potencjalnych wnioskodawców nowych obowiązków ani nie zawężają możliwych form wsparcia do zastosowania w projektach możliwych do dofinansowania. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 75 29, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.  

Linki

Dodatkowe informacje o naborze wniosków